Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNiemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Sławomir Lewandowski | 2015-12-26 00:10:10
niemcy, germany

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych jest organizacją nadrzędną 82 Izb Przemysłowo-Handlowych. Izby są samodzielnymi podmiotami prawa publicznego i obejmują one swym zasięgiem terytorialnym określone regiony Niemiec. Są to instytucje finansowo, organizacyjnie i personalnie samodzielne.

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych jest organizacją nadrzędną 82 Izb Przemysłowo-Handlowych. Izby są samodzielnymi podmiotami prawa publicznego i obejmują one swym zasięgiem terytorialnym określone regiony Niemiec. Są to instytucje finansowo, organizacyjnie i personalnie samodzielne.

 

Główne obszary zadań Izb Przemysłowo-Handlowych:

1. Opinie w odniesieniu do polityki gospodarczej oraz do polityki w zakresie prawa

Izby Przemysłowo-Handlowe biorą udział w procesie kształtowania opinii w odniesieniu do polityki gospodarczej oraz do polityki w zakresie prawa na wszystkich szczeblach administracji państwowej.

W ścisłej współpracy z samorządami gmin w swoim regionie przedstawiają swoje stanowisko w odniesieniu do planów budżetowych samorządów, stawek podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, planów zabudowy, planów rozwoju miast jak również inwestycji w infrastrukturę oraz ochronę środowiska.

Na poziomie krajów związkowych Izby razem z rządem i ministerstwami danego kraju związkowego współdziałają przy kształtowaniu planów rozwoju, przedsięwzięć wspierania gospodarki oraz planowaniu infrastruktury transportowej.

Na szczeblu federalnym, poprzez swoją organizację naczelną - DIHK - Izby wywierają wpływ na politykę rządu federalnego, również w zakresie zagadnień Unii Europejskiej czy też negocjacji międzynarodowych. Izby są zapoznawane ze wszelkimi projektami ustaw lub rozporządzeń, dotyczących kwestii gospodarczych, zarówno przez odpowiednie resorty jak i komisje Bundestagu.

2. Ekspertyzy

Na zlecenie sądów oraz urzędów Izby przygotowują ekspertyzy odnoszące się do przypadków szczegółowych. Współdziałają one również w prowadzeniu rejestrów handlowych. Mają one obowiązek czuwania nad precyzyjnym i odpowiadającym prawdzie formułowaniem nazwy nowo wpisywanych firm. IHK przygotowują również ekspertyzy w zakresie prawa zwyczajowego Izby zajmują też stanowisko w odniesieniu do wniosków o kredyty z kasy publicznej (państwowej). Występują one też w charakterze rzeczoznawcy przy prowadzonych przed sądem procedurach upadłościowych.

3. Udzielanie wsparcia

Izby udzielają skupionym w nich przedsiębiorstwom różnych form wsparcia; w pierwszym rzędzie poprzez informacje na łamach czasopism Izb (nakład ogółem - ponad 3 mln. egzemplarzy), ponadto poprzez okólniki, broszury na aktualne tematy czy też odnoszące się do nowych przepisów ustawowych oraz poprzez komunikaty.

Izby udzielają również konkretnych informacji, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w sferze prawa oraz stosunków gospodarczych z zagranicą.

Poza tym IHK zajmują się ogólnym doradztwem m.in. odnośnie stosunków gospodarczych z zagranicą, innowacji (częściowo z udostępnianiem międzynarodowych baz danych), zagadnień patentowych oraz przy zakładaniu działalności gospodarczej.

4. Zadania edukacji zawodowej

Tradycja przejmowania zadań przez Izby w zakresie nauki zawodu sięga lat 20-stych XX w. W obecnym kształcie ramy tej działalności reguluje ustawa o edukacji zawodowej z 1969 r. Na mocy tej ustawy Izby nadzorują prowadzenie nauki zawodu w przedsiębiorstwach.

W Izbach Przemysłowo-Handlowych rejestrowane są wszelkie umowy w zakresie kształcenia w zawodzie (w 1997 r. - 736 300 zarejestrowanych umów). Izby przeprowadzają również odpowiednie egzaminy częściowe (Zwischenprüfungen) oraz końcowe w nauce zawodu; rocznie ok. 270 000 egzaminów końcowych. Izby dysponują 24 000 komisji egzaminacyjnych, składających się z przedstawicieli pracodawców, pracobiorców oraz nauczycieli szkół danego zawodu.

Egzaminy są przeprowadzane na kilku szczeblach, w zależności od stopnia profesjonalizacji w zawodzie, jak również po ukończeniu kursów doskonalenia zawodowego.

5. Zadania administracyjne

Izby Przemysłowo-Handlowe wypełniają cały szereg zadań administracyjnych jako jednostki samorządne, m.in. jako komisje rozjemcze przy sporach w sytuacji konkurencji, ujednolicanie wymogów egzaminacyjnych dla danych zawodów, są one upoważnione do wystawiania różnorodnych zaświadczeń dla przedłożenia w kraju lub za granicą, tzw. świadectw pochodzenia, carnets ATA, uwierzytelniania faktur handlowych oraz rejestrowania tzw. lokalizacji ekologicznej (Öko-Standorte).

Są one również uprawnione do powoływania biegłych w ok. 300 różnorodnych dziedzinach - w sumie ok. 6500 fachowców, specjalistów w swoich dziedzinach, wyłonionych w toku skrupulatnej procedury.

Wszystkie niemieckie przedsiębiorstwa - poza zakładami rzemieślniczymi, osobami wykonującymi wolne zawody oraz gospodarstwami rolniczymi - skupionymi w innego typu organizacjach - są ustawowo zobligowane do członkostwa w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wskutek tego Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych występuje w imieniu ponad 3,2 milionów przedsiębiorców. Ponieważ członkami Izby są nie tylko wielkie przedsiębiorstwa ale i np. restauratorzy czy właściciele sklepów detalicznych, reprezentuje ona cały przekrój podmiotów gospodarczych. Ustawowa przynależność do Izb jest implikowana poprzez obowiązek płacenia podatku od działalności gospodarczej. Wyłączone z tego są jedynie spółdzielnie oraz podmioty prowadzące poboczną działalność rolniczą. Obowiązek członkostwa w Izbach obejmuje również oddziały firm zagranicznych. Jedynie firmy państwowe (komunalne) mogą być członkami Izb na zasadzie dobrowolnej.

Prawne ramy działania Izb tworzy ustawa o Izbach Przemysłowo-Handlowych oraz ustawy poszczególnych krajów związkowych. Szczegóły działania i organizacji wewnętrznej Izb reguluje prawo statutowe, którego stanowienie wymaga zgody ministra gospodarki danego kraju związkowego, sprawującego nadzór prawny nad Izbami. Statuty regulują uprawnienia organów Izb: Zgromadzenia Plenarnego, Prezydium, Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego. Poza statutem, procedurę wyborów do Zgromadzenia Plenarnego ustala Regulamin Wyborów. Kadencja Zgromadzenia Plenarnego trwa, w zależności od Izby od 4,5 do 6 lat.

Izby Przemysłowo-Handlowe pokrywają koszty swojej działalności z opłat różnego rodzaju oraz ze składek. Każde z przedsiębiorstw ma obowiązek odprowadzania składek do swojej IHK, których wysokość jest uzależniona od potencjału firmy. Na ich wielkość ma wpływ tzw. składka podstawowa oraz suma wynikająca z rozłożenia.

Jako jednostki prawa publicznego IHK podlegają nadzorowi państwa, jednakże jedynie w zakresie przestrzegania prawa. Ministrowie gospodarki krajów związkowych jako organy nadzorcze mogą ingerować w działalność Izb tylko w przypadku naruszenia prawa. Jako obowiązujące prawo respektowane są również różnorodne statuty Izb jako normy prawne.

Izby Przemysłowo-Handlowe są połączone w Niemieckim Związku Izb Przemysło-wych i Handlowych DIHK, jako organizacji naczelnej, reprezentującej interesy gospodarki przemysłowej
i handlowej na poziomie federalnym, zarówno wobec rządu federalnego i Bundestagu jak też i Unii Europejskiej oraz gremiów międzyna-rodowych.  DIHK (DE) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, którego Zgromadzenie Ogólne składa się z 82 IHK, Prezydium odzwierciedla strukturę gospodarczą RFN według branż oraz regionów a jego Prezesa wybiera Zgromadzenie Ogólne.

DIHK sprawuje nadzór nad Siecią Zagranicznych Izb Handlowych (Außenhandels-kammernetz), składającą się z trzech instytucji różnego rodzaju:

- Izby Handlowe za Granicą (Außenhandelskammern)
- Delegatury Gospodarki Niemieckiej (Delegiertenbüros der Deutschen Wirtschaft)
- Przedstawicielstwa (Repräsentanzen) gospodarki niemieckiej - aktualnie w 76 krajach.

Więcej informacji na stronie internetowej DIHK:  http://www.dihk.de (DE)

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert