Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMiLoG - Płaca minimalna w Niemczech

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Sławomir Lewandowski | 2015-12-21 23:11:12
niemcy, germany

Informacja dla polskich firm usługowych działających na rynku niemieckim nt. formalnych i praktyczno-technicznych aspektów stosowania wymogu płacy minimalnej wg stanu na 30.01.2015 r.

Informacja dla polskich firm usługowych działających na rynku niemieckim nt. formalnych i praktyczno-technicznych aspektów stosowania wymogu płacy minimalnej wg stanu na 30.01.2015 r.

W nawiązaniu do poprzednich informacji WPHI dot. płacy minimalnej w Niemczech:

W dniu 30.01.2015 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli zagranicznych placówek w Berlinie z grupą urzędników administracji federalnej odpowiadających m.in. za praktyczne wdrażanie systemu ustawowej płacy minimalnej(Federalne Min. Pracy, Federalne Min. Finansów, Federalne Min. Infrastruktury, MSZ, Urzędu Kanclerskiego). Spotkanie zorganizowano w celu wyjaśnienia niektórych wątpliwości prawnych oraz dla uzyskania praktycznych i technicznych wytycznych dot. stosowania wymogu płacy minimalnej (niem. MiLoG) i związanych z tym formalnościami dla branży transportowej oraz innych branż usługowych objętych niemieckimi regulacjami (łącznie 15 branż).

Na początku spotkania prowadząca spotkanie Dyr. Schneider-Sievers z Federalnego Min. Pracy poinformowała o wprowadzeniu tego dnia czasowego zawieszenia regulacji MiloG, w tym obowiązku informacyjnego tylko dla przewozów tranzytowych, do momentu wyjaśnienia zgodności tych regulacji z prawem UE. Nie ma na razie podobnego wyjątku dla przewozów kabotażowych i docelowych oraz innych branż w przypadku świadczenia pracy i usług na terenie Niemiec. W trakcie spotkania uzyskano następujące wyjaśnienia:

Dla branży transportowej:

- nie ma na razie żadnych wyłączeń (poza tranzytem) ze względu na czas przejazdu na terenie Niemiec (dotyczy to np. przewiezienia taksówką pasażera ze Słubic do Frankfurtu) oraz ze względu na ładowność samochodu i liczbę przewożonych zarobkowo osób (czyli także samochody do 3,5 ton oraz małe busy z liczbą pasażerów do 8 osób);

- płaca minimalna dotyczy także drugiego kierowcy ewent. innych osób (np. pilot wycieczki), a praktycznie jedynym dokumentem, którym powinien się legitymować kierowca to dokument tożsamości (zgodnie z par. 2a ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia). Wbrew wcześniejszym informacjom nie ma wymogu posiadania przez kierowcę kopii umowy o pracę czy kopii wysłanego formularza informacyjnego 037 mobil;

- niemiecki urząd celny, do którego faksem wysyłane są zgłoszenia, nie odsyła potwierdzenia otrzymania formularza. Strona niemiecka poinformowała, że w najbliższych tygodniach planowane jest stworzenie innych form zgłoszenia niż tylko faksem;

- strona niemiecka podkreśla, że kontrole będą prowadzone wyrywkowo, a ewent. kary stosowane w przypadku umyślnego wykroczenia i to po udowodnieniu przez organ kontrolujący; kierowcy w żadnym przypadku nie będą kontrolowani w zakresie MiloG, ani też karani; odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą jedynie pracodawcy;

- nie ma jednolitego wzoru dla prowadzenie dokumentacji czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec, w przypadku kontroli sprawdzane będą 4 dokumenty: rozliczenie czasu pracy, rozliczenie wynagrodzenia za okres pracy na terenie Niemiec wg stawki 8,50 euro brutto, umowa o pracę ewent. odpowiedni aneks oraz dowody wypłaty pracownikowi ww. wynagrodzenia; treść a nie forma będzie w tym przypadku istotna dla kontrolujących;

- od naliczonego wynagrodzenia nalicza się i odprowadza składki do ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy wg polskich, a nie niemieckich stawek;

- przewozy realizowane przez jednoosobowe firmy transportowe nie podlegają regulacjom MiloG;

- przewozy transportem własnym eksportera podlegają tym regulacjom tylko w sytuacji, o ile działalność transportowa firmy nie przekracza 30% obrotu całości obrotu firmy;

- przewozy środkami transportu należącymi do podmiotów publicznych nie podlegają regulacjom zgłoszeniowym MiloG (o ile nie prowadzą zarobkowej działalności transportowejjak np. przejazd na wycieczkę do Niemiec autobusem szkoły, jednak w przypadku wynajęcia autokaru od firmy przewozowej wyłączenie takie już nie obowiązuje);

- rozliczenie i wypłata należnego pracownikowi wynagrodzenia powinna nastąpić w uzgodnionym z pracownikiem terminie lub najpóźniej do ostatniego dnia bankowego (wg kalendarza bankowego dla Frankfurtu n. Menem) miesiąca następującego po miesiącu wyświadczonej pracy;

- dla potrzeb prawidłowego naliczenia płacy minimalnej w Niemczech wypłacanej w obcej walucie stosuje się zasadę kursu waluty zgodnie z art. 107 ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się. Aktualne kursy kwartalne publikowane są na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.396.01.0004.01.POL

Dla złotego kurs na I kwartał roku 2015 wynosi: 1 euro = 4,20664 PLN.

Informacje własne istotne dla innych branż:

- przemysł wystawienniczy: polskie firmy realizujące na terenie Niemiec zabudowę i demontaż stoisk na targach i wystawach przed przystąpieniem do prac, powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033035; w kwestii przechowywania dokumentów uzyskano wyjaśnienie, że kosztowny i uciążliwy obowiązek przechowywania na terenie Niemiec dokumentacji pracowniczej osób pracujących przy ww. zabudowie, oznacza przede wszystkim fizyczne posiadanie tych dokumentów w trakcie tych prac i tylko na okres tych prac na terenie Niemiec;

- branża budowlana: mimo i tak już wysokiej płacy minimalnej w oddelegowaniu pracowników (10,75 euro), wraz z MiloG doszły dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy i rozliczenie wypłacanego wynagrodzenia. Dla kierowców oddelegowanych do prac w budownictwie płaca minimalna wynosi 14,20 EUR w zachodnich landach i 10,75 EUR we wschodnich.

- branża gastronomiczna, hotelarska, obsługi widowisk, jarmarków i wesołych miasteczek, sprzątania pomieszczeń (do końca 2015 r. 9.55 EUR), prac w leśnictwie (7,40 i 7,20 EUR do końca 2015 r.i dopiero od 1.01.2017 r. jednolita stawka 8,60 EUR brutto):przed przystąpieniem do prac, firmy powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033035; w kwestii przechowywania dokumentów uzyskano wyjaśnienie, że kosztowny i uciążliwy obowiązek przechowywania na terenie Niemiec dokumentacji pracowniczej osób pracujących, oznacza przede wszystkim fizyczne posiadanie tych dokumentów w trakcie prac i tylko na okres tych prac na terenie Niemiec;

- branża usług ochroniarskich, oddelegowania do prac górniczych, usług pralniczych dla hoteli czy szpitali (8,50 EUR w zachodniej części i 8,00 w nowych landach do końca 2015 r.) oraz oddelegowania do prac w segregacji odpadów i oczyszczania ulic (8,86 EUR):przed przystąpieniem do prac, firmy powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033035;

- branża ubojni i obróbki mięsa: dla oddelegowanych z Polski pracowników obowiązuje stawka 8,00 EUR do końca września 2015 r, potem już 8,60 EUR do końca listopada 2016 r. przed przystąpieniem do prac, firmy powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033035; w kwestii przechowywania dokumentów uzyskano wyjaśnienie, że kosztowny i uciążliwy obowiązek przechowywania na terenie Niemiec dokumentacji pracowniczej osób, oznacza przede wszystkim fizyczne posiadanie tych dokumentów w trakcie tych prac i tylko na okres tych prac na terenie Niemiec;

- branża usług szkoleniowych: dla oddelegowanych z Polski pracowników obowiązuje stawka 13,35 i 12,50 EUR w nowych landach do końca 2015 r. Przed przystąpieniem do prac, firmy powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033035; w kwestii przechowywania dokumentów uzyskano wyjaśnienie, że kosztowny i uciążliwy obowiązek przechowywania na terenie Niemiec dokumentacji pracowniczej osób pracujących, oznacza przede wszystkim fizyczne posiadanie tych dokumentów w trakcie tych prac i tylko na okres tych prac na terenie Niemiec;

- branża opiekuńcza: obowiązuje do końca 2015 roku stawka 9,40 EUR brutto w zachodniej części Niemiec i 8,65 EUR w nowych landach. Przy oddelegowaniu obowiązki informacyjne w formie zgłoszenia na formularzu 00035. Nadal jednak możliwa jest korzystna dla wysyłającej firmy forma delegacji służbowej. Trzeba jednak pamiętać, że kwalifikowane opiekunki i pomoc domowa z np. Polski mają wprawdzie prawo do minimalnego wynagrodzenia, jednak egzekwowanie tego wymogu wydaje się być prawie niemożliwe ze względu na ograniczenie obowiązku informacyjnego tylko do przedsiębiorców oraz zakaz kontroli celnej takiego zatrudnienia w gospodarstwach domowych; ponadto pomoc domowa nie jest kwalifikowana jako branża opiekuńcza i obowiązuje maksymalna stawka 8,50 EUR brutto za godzinę, bez obowiązku zgłoszeniowego.

- branża użyczania pracowników: wynegocjowane wcześniej stawki branżowe dla pracowników użyczanych/tymczasowych pozostaną w mocy do końca obowiązywania dotychczasowych układów zbiorowych. Oznacza to, że do końca marca 2015 roku najniższa stawka przy pracy tymczasowej wynosić będzie 8,50 EUR w zachodniej części Niemiec oraz po 7,86 EUR we wschodnich landach i w Berlinie. Od kwietnia 2015 do maja 2016 roku wynagrodzenie tej grupy pracowników na zachodzie kraju wyniesie 8,80 EUR, a na wschodzie i w stolicy Niemiec 8,20 EUR za godzinę pracy. Od czerwca do grudnia 2016 roku najniższe wynagrodzenie pracowników tymczasowych na zachodzie przekroczy o 0,50 EUR płacę minimalną, a na wschodzie i w Berlinie będzie równe dokładnie ustawowej płacy minimalnej. Po 01.01. 2017 roku skończy się okres obowiązywania układu i pracownicy tymczasowi, bez względu na region Niemiec, będą podlegać nowym przepisom. Przed przystąpieniem do prac, firmy powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033038 mobil, 033038 lub 033036 dla klasycznego oddelegowania;

Więcej szczegółowych informacji dot. stawek w przypadku oddelegowania z Polski dekarzy, elektromonterów, malarzy i montażystów rusztowań znajduje się na stronie:

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Mindestloehne/Tabellen/MindestlohnDeutschland.html

Przed przystąpieniem do prac, firmy powinny dokonać zgłoszenia na formularzu 033035.

Podsumowanie: Ponadto w trakcie spotkania zgłosiliśmy szereg innych uwag i wątpliwości prawnych oraz zapytań proceduralnych, jednak głównym celem spotkania było pozyskanie informacji potrzebnych polskim przedsiębiorcom do funkcjonowania w obecnym stanie prawnym bez narażania się na dotkliwe kary. Strona niemiecka w zakończeniu spotkania podkreśliła, że nie jest celem MiloG zakłócenie obrotu gospodarczego, szczególnie z krajami sąsiedzkimi, a sygnalizowane utrudnienia są na bieżąco analizowane i ulegną korekcie na szczeblu wykonawczym w najbliższych tygodniach i ewent. miesiącach, jednak bez naruszania zasadniczych mechanizmów regulacyjnych przewidzianych MiloG i innymi ustawami.

W załączeniu informator w j. polskim opracowany przez niemieckie związki zawodowe z informacjami istotnymi także dla pracodawców.

Opracował: Jan Masalski - Radca WPHI Berlin, 30.01.2015 r.

Uwaga: Niniejsza informacja nie jest źródłem prawa i nie zastępuje regulacji prawnych. Ww. treści przy całej staranności autora nie stanowią wiążącej opinii prawnej i są informacją, a nie doradztwem prawnym. Autor nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone informacje. Dla uzyskania wiążącej porady prawnej właściwe są kancelarie prawne.
Pliki do pobrania

PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH - Informacje dla pracowników z Polski. Nowość od 2015 r.
pdf | 154.28 KB
Pobierz
Stawki płacy minimalnej dla różnych branż w Niemczech
pdf | 101.26 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert